Hizmet Standardı

 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ

İŞ TAKVİMİ

 

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 1  (İntibak) Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri) 1-  Öğrenci Dilekçesi2-  Transkript3-  Ders İçerikleri

4-  ÖSS kazandı belgesi fotokopisi

Akademik Takvim ve Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğin de belirtilen sürede Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararındaki Süreler İçinde

 2  Üniversite Kesin Kayıt İşlemleri 1-Lise diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesi 2- ÖSYS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı3- Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi 4- İkametgah Belgesi5-  12 adet 4.5×6 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar kılık kıyafet yönetmeliğine uygun çekilmiş olmalıdır).

6-  Erkek adayları askerlik durum belgesi ya da terhis belgesi(aslı) 7- Ön kayıt formu

8-  Öğrenim gideri katkı payı dekontu

9-  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bilgilerde değişiklikler yapılabilir.

 

İstanbul Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın belirlediği ve ilan ettiği süre

 3  Yatay Geçiş Yazışmaları 1-  Öğrencinin Yatay Geçişini kabul eden, ilgili üniversiteden yüksekokulumuza gelen öğrenci özlük dosyası talep yazısı.2-  Süresiz(Talep edilen iznin türüne gerekli işlemlere göre aynı gün içinde de sonuçlandırılabilir)

Akademik Takvim ve İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Belirtilen Süreler Dâhilinde

4 Kayıt Yenileme İşlemleri 1- Ders Kayıt Formu internet çıktısı 2- Banka dekontu Akademik Takvimde belirtilen ders kayıt süresi
 5  Mazeret Sınav İşlemleri 1-  Öğrencinin dilekçesi2-  Mazeretini Belirten Belge ( Ara Sınavlar İçin Talep Edilir, İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Belirtilen Haklı ve Geçerli Nedenler Kapsamında Olmalıdır.)  

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Akademik Takvim

 6  Tek Ders Sınav İşlemleri 1- Öğrencinin  dilekçesi 2- Not durum belgesi

Akademik Takvimde Belirtilen Sınavların Bitiminde sonra Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Tarih

7 Kayıt Silme İşlemleri 1- Öğrenci Dilekçesi, Yönetim Kurulu Kararı, Nokta Otomasyonundan öğrencinin kaydının silinmesi.

15 gün

 8  Kayıt Dondurma İşlemleri 1-  Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi2-  Kayıt Dondurma Gerekçesi ile İlgili Belge {Sağlık Kurulu Raporu, Fakirlik Belgesi(Yaşanılan Yerin En Büyük Mülki Amiri Tarafından Onaylı),  Tabi Afet(Yaşanılan Yerin En Büyük Mülki Amiri Tarafından Onaylı), Tutukluluk Belgesi, Askerlik Tecilinin Kaldırılması}  

1 Ay

 9  Ders Muafiyet İsteği 1-  Dilekçe2-  Not durum belgesi3-  Onaylı Ders İçerikleri (Son beş yıl içinde alınan dersler ile Üniversitemiz tarafından yapılan sınavları kapsar)

Akademik Yılın Başlamasından İtibaren İki Hafta İçersinde Öğrenci Müracaatları ve Takip Eden Yönetim Kurulu Kararına Göre Yaklaşık 1 Ay

10 Başarı Notu İtirazı 1- Not itiraz dilekçesi

10 gün

 11  Öğrenci Belgesi İsteği  1- Öğrenci Dilekçesi

Müracaattan 1 Gün sonra (Bilgisayar sisteminden kaynaklanan durumlarda süre uzayabilir.)

 12  Askerlik Tecil İşlemleri  1- Öğrenci Dilekçesi

Müracaattan 1 Gün sonra (Bilgisayar sisteminden kaynaklanan durumlarda süre uzayabilir.)

 13  Not Durum Belgesi  1- Öğrenci Dilekçesi

Müracaattan 1 Gün sonra (Bilgisayar sisteminden kaynaklanan durumlarda süre uzayabilir.)

 14  Öğrenci Sağlık Karnesi İsteği 1-  Dilekçe2-   SGK dan dan Anne, Baba ve kendisine ait sosyal bir güvencesi olmadığına dair belge3-  Bir adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4- Bir adet Fotoğraf.

5- Nüfus Kayıt Örneği 6- Resim

 

30 Dakika

15 Ders İçeriği İsteği 1- Öğrenci Dilekçesi

1 gün

 16  Mezuniyet Belgesi İşlemleri  1- Dilekçe

Akademik Takvim, İstanbul Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, İstanbul Üniversitesi Diploma Defteri Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi ve Teslimine İlişkin Yönerge

 17  Dublikata İsteği 1-  Öğrenci dilekçesi2-  Noter onaylı nüfus cüzdan sureti 3- Gazete kayıp ilanı4- Fotoğraf  

10 gün

 18  Program Açılması, Teklifi, Kontenjan Yazışmaları 1- Program Başkanlığının program açma teklifi 2- Program içeriği3-  Program içeriğinin CD’si4-  Diğer belgeler (Fotoğraf, Doküman …)  1 ay (Üniversite Senatosunun Toplantı Tarihine Göre)
 19  Disiplin Cezası Yazışmaları  1- İlgili Tutanaklar

2 Ay (Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci  Disiplin Yönetmeliğinde Belirtilen Aşama ve Süreler Takip Edilecek)

20 Ders Programları 1- Program Başkanlarının hazırladıkları programlar

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Akademik Takvim

21 Sınav Programları 1- Program Başkanlarının hazırladıkları sınav programları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Akademik Takvim

22 Telafi Dersleri ile ilgili Yazışmalar 1- İlgili öğretim elemanın telafi dersi yapma gerekçesini belirten dilekçesi, 2- Telafi dersi ile ilgili Müdürlük Makamına sunulması gereken evraklar 1 Hafta (Dersin Yapılamadığı Hafta Yapılır)
 23  Ders Yükü Yazışmaları 1-  Ders Programı,2-  Ders puantajı,3-  Üst yazı,

4-  Akademik Takvim

 

1 Ay

 24 Odalar ve Kurumların verdiği burslarla ilgili yazışmalar 1-  Dilekçe2-  Not durum belgesi 3- Ekli Belgeler

Burs alacak öğrencilerin burs komisyonu tarafından incelenmesine bağlı olarak değişir.

 25  Öğrenci Temsilcisi Seçimi 1-  Seçim Takvimi,2-  Temsilci seçimi aday formu 3- Öğrenci temsilcisi seçimi4-  Seçim tutanağı

5-  Seçim sonuçlarının ilanı

 Akademik Takvim ve Daire Başkanlığının belirttiği süreler
26 Programların Periyodik Bilgileri 1- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün yazılarına istinaden

20 Hafta

27 Birimlerin İstatistikleri ve Başarı oranları 1- İstanbul Üniversitesi rektörlüğünün yazılarına istinaden  

1 Hafta

 28  Harç İadeleri 1-  Dilekçe2-  Öğrenciye ait herhangi bir bankadaki İBAN numarası,(Bankasıyla ilgili bilgilerin tam olması gerekmektedir.)3-  Yatırmış olduğu ve iade hesabına aktarılacak harç tutarı,  

Müracaatlara göre gerekli yazışmalar üniversitemiz ilgili birimleriyle yapılmaktadır

 29  Engelli Öğrencilere Yönelik Çalışmalar  1- Engelli öğrencilerimizin bilgileri ÖSYM kayıtları esas alınarak takip edilir.(Kendisi tarafından da ilgili öğretim Elemanı ile İrtibata Geçebilirler)

İstanbul Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi’ne istinaden Yüksekokulumuz Engelli Öğrencilerimizden Sorumlu Öğretim Elemanı Takibinde Yürütülür ve Çalışmalar Sürekli Takip Edilir.

 30  Yeniden Öğrenci Kimlik kartının Düzenlenmesi 1-  Dilekçe2-  Fotoğraf (2 Adet)3-  Gazete ilanı ve ilgili gazete( Gazete dilekçeye eklenecek) 4- Kimlik Fotokopisi  Süresiz
31 Yabancı Uyruklu Öğrenci İşlemleri 1- Dilekçe 1 gün
32 Diğer Yazışmalar 1- İlgili Personelimiz ya da Öğrencinin Müdürlüğümüze Verdiği Dilekçeye İstinaden Yapılır Süresiz

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL İŞLERİ

İŞ TAKVİMİ

 

 SIRA NO  HİZMETİN ADI  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

1

 Dilekçe’ye cevap Dilekçe “Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un Madde 7 – (Değişik madde: 02/01/2003 – 4778 S.K./27. md.)”  

2

 Görev Yeri Belgesi 1-Personelin birime dilekçe vermesi 2- Davet mektubu3- Görev yeri belgesi hazırlamak  30 Dakika

3

 İzin İşlemleri  1-Yıllık İzin Belgesi (Dilekçe yerine geçer belge)  30 Dakika

4

 Sıhhi İzin 1-Dilekçe 2-Rapor,  30 Dakika
 

5

 Mazeret İzini  1- Mazeretini belirtir Dilekçe  30 Dakika
 

6

 Doğum Öncesi İzin 657 Sayılı DMK 104 ncü Mad.(A) bendine göre doğumdan 8 hafta önce ; 1- İlgili Personelin dilekçesi2- Doktor Raporu  1 Saat
 

7

 Doğum Sonrası izin 657 Sayılı DMK 104 ncü Mad.(A) bendine göre doğumdan 8 hafta sonra doğum raporu;1-    İlgili personelin dilekçesi2-    Doktor raporu ve doğum belgesi

3-    İlgili  Personel dilerse hizmet yılına bakılmaksızın 12 aya kadar aylıksız izin kullanabilir. ( Birime Dilekçe ile başvurarak)

 2 Saat
 

8

 Pasaport İşlemleri Personelin kendisi için ;1-  Başvuru dilekçesi2-Nüfus cüzdanı fotokopisi, 3-Fotoğraf (2 adet )

4- Pasaport formu düzenlemek

Ailesi için ;

1- Personelin başvuru dilekçesi 2-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

3-Nüfus cüzdanlarının fotokopisi 4-Fotoğraf ( 1 er adet )

 

1 gün

 

9

 Akademik Personel Alımı Akademik personel alımı ilanının yayımlanmasını müteakip1-Başvuru Dilekçesi 2-Özgeçmişi (CV)3-3 adet fotoğraf

4-Lisans Diploması

5-KPDS ve ÜDS Belgesi

6-Ales Belgesi (puanı 70 ve üzeri) 7-Nüfus Cüzdanı fotokopisi

8-Transkripti

9- Hizmet Belgesi (Çalışanlar İçin ) 10- Askerlik durum belgesi

Ön Değerlendirme Sonuçları ilanı (Belirtilen tarihte)

 1 Hafta
 10  Nakil( İdari Personel) 1-İlgilinin birime başvuru dilekçesi. 2-Özgeçmiş3-İdari personel nakil talep formu (Yüksekokuldan temin edilir)4-  Nakil formu imzalanıp geldikten sonra personelin ayrılış tarihini yazı ile gerekli birim ve personel daire başkanlığına bildirmek.

5-  Nakil gelenler için göreve başlama yazısı yazmak.

 15 gün
 11  Emeklilik 1-Personelin Dilekçesi2-Nüfus Cüzdanının Fotokopisi (2 adet) 3-Fotoğraf (8 adet)4- Emekli sandığı icmal bordrosu (Yüksekokuldan temin edilir)  30 gün
 12  Personel Kimlik kartı (Zayi ve Değiştirme) 1-Personelin Dilekçesi2-Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına kimlik bedeli ödediğini belirten makbuz.3-Varsa eğer gazete ilanı ( Kayıp için kayıp ilanı) 4- Fotoğraf (1 Adet)  

1 gün

 13  Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma 1-Personelin dilekçesi2-Tedavi Yardım Beyannamesi ( kendisi ve yararlanacakları gösteren ) 3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  

1 gün

 14  Personel Hizmet Belgesi  1- Personel Dilekçe ile birime müracaatı.  

1 gün

 15  Personelin 2547/39.maddesine göre (yurt içi) görevlendirilme  1- Personel Dilekçe ile  birime müracaatı. 2- Davet mektubu3-  Görevli yeri belgesi hazırlamak

4-  7 günden fazla görevli gidişlerde Personel Daire Başkanlığına bilgi amaçlı yazı yazmak.

 1 Hafta
 16  Personelin 2547/39.maddesine göre (yurt dışı) görevlendirilme 1- Personel Dilekçe ile birime müracaatı. 2- Davet mektubu3- Görevli yeri belgesi hazırlamak 4- Yönetim Kurulu Kararı5- 7 günden fazla görevli gidişlerde Personel Daire Başkanlığına bilgi amaçlı yazı yazmak.  1 Hafta
 17 Askerlik için Ücretsiz İzine ayrılma 1-Personelin Dilekçesi2-Askerlik Sevk Belgesi (Askerlik Şubesinden Alınan) 3- Rektörlükten onay  1 Hafta
 18  Askerlik Dönüşü İşe Başlama 1-  Personelin Dilekçesi2-  Askerlik Terhis Belgesi3-  Göreve başlama yazısı rektörlüğe yazılır  

1 gün

 19  Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı 1-  Personel görev süresinin bitim tarihinden en az 40 gün önce dilekçe ile birime müracaatı.2-  Yönetim Kurulu Kararı3-  Üniversite Yönetim Kurulu Kararı  30 gün
 20  Öğretim Üyesi (Yrd.Doç.Dr.) Görev Süresi Uzatımı 1- Öğretim Üyesinin görev süresinin bitim tarihinden en az 40 gün önce dilekçe ile birime müracaatı.2-İ.Ü.SHMYO Öğretim Üyeliği KadrolarınaBaşvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri Formu. Yayınları ve Bilimsel Çalışmalarını kapsayan dosya ( 2 takım )

3- Yönetim Kurulu Kararı

 30 gün
21 Ödül 1- Ödül verilecek personel bildirildikten sonra Personel Daire Başkanlığına Bildirilmesi

1 gün

 22  Siciller 1-  Fotoğraf (1 adet)2-  Siciller doldurulduktan sonra liste oluşturmak 3- Teslim tutanağı hazırlamak4-  Üst yazı ile Personel Daire Başkanlığına göndermek

5-  Kadrosu başka kurumda olan personelin sicil notu doldurulduktan sonra kadrosunun bulunduğu yere göndermek.

 15 gün
 23  Terfiler 1-  Terfisi gelen personel terfi formlarını doldurmak2-  Üst yazı ile Personel Daire Başkanlığına göndermek 3- Gelen terfilerin fotokopisini maaş bürosuna vermek4- Terfileri otomasyon programına kaydetmek  30 gün
 24  Atama Yenileme 1- Atama sürelerine 3 ay kala öğretim üyelerine bildirmek 2- Öğretim üyelerinden dilekçe almak3- Öğretim elemanının özgeçmişinin açık bir şekilde hazırlanmasını bildirmek 4- Bağlı olduğu program başkanlığının yazısı5- Yönetim Kurulu Kararı 6- Üst yazı  

3 Ay

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SATINALMA

İŞ TAKVİMİ

 

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 1 Personelin malzeme temin talebi (Depoda bulunmayan) 1- Malzeme Talep Formu 2- Zimmet fişi

(Mevcut ödenek dahilinde)

20 gün

2 Onay Belgesi 1-  Piyasa araştırmasından sonra firmalardan alınan teklifler2-  Gerçekleştirme yetkilisi ve harcama yetkilisinden onay belgesi 1 Hafta
3 Giyim Yardımı 1- Yüksekokul  

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINIR KAYIT KONTROL

İŞ TAKVİMİ

 

 SIRA NO  HİZMETİN ADI  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

1

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri 1- Taşınır İhtiyaçları İstek Formu(1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu-Taşınır  Mal Yönetmeliği)  30 gün
 

2

 Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri 1-  Giriş belgesi (Fatura-Üretim Maliyet Raporu-Hibe teslim alma formu-devir çıkış Taşınır İşlem Fişi)2-  Taşınır İstek Belgesi3-Taşınır İşlem Çıkış Fişi 4- Zimmet Raporu

5-Dayanıklı Taşınırlar listesi Devir İstek Formu

6-Taşınır İşlem Fişi devir çıkışı- (Taşınır Mal Yönetmeliği 16-………..24)

 30 gün
 

3

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri 1- Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Belgesi 2-Taşınır İşlem hurda çıkışı3- Komisyon oluşum Tutanağı (Taşınır Mal Yönetmeliği 27-28. maddeleri)  30 gün
 

4

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri 1-Komisyon Oluşum Tutanağı 2-Sayım Tutanağı3-Taşınır Sayım Döküm Cetveli4-Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetveli

5-  Ambar devir teslim Tutanağı. (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 32)

 3 iş günü
 

5

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri 1-  Zimmet Değişim ve Teslim Formu2-Hurda Bildirim Formu (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 18)  3 iş günü

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

MUHASEBE

İŞ TAKVİMİ

 

SIRA NO  HİZMETİN ADI  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)
 1  Ek Ders 1-  Programlardan ek ders puantajı2-  Öğretim elemanının varsa raporlu olduğu tarihler 3-  Akademik Takvim  20 gün
 2  Maaş bilgilerinin güncellenmesi 1-  Stratejiden personel durum icmali2-Personel biriminden derece kademe durumları3-  Personelden biriminden giren çıkan personel durumları 4- Personel biriminden personelin icra, kefalet durumu

5- Şahıslardan bireysel emeklilik dekontları

 

1 gün

3 Aylık Emekli Kesenekleri 1- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından personel emekli keseneklerinin talebi Her ayın 30’u
4 Ödül 1- Personel biriminden ödül alan personelin isim listesi 15 gün
5 Doğum Yardımı 1- Personel biriminden doğum yapan personelin veya ailesinin doğum raporu 1 Hafta
6 Telefon Giderleri 1- Türk Telekomdan telefon faturalarının talebi

1 Ay

 

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

 

İlk Müracaat Yeri : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İkinci Müracaat Yeri : Yüksekokul Müdürlüğü
İsim : Sevda MUTLU İsim : Arif KAYGUSUZ
Unvan : Yüksekokul Sekreteri Unvan : Prof. Dr.
Adres : Sağlık Hizmetleri MYO Adres : Sağlık Hizmetleri MYO
Tel : (0212) 414 30 00 / 22076 Tel : (0212) 414 30 00 / 22740
Fax : (0212) 589 44 50 Fax : (0212) 589 44 50
e-Posta : saglik_myo@istanbul.edu.tr e-Posta : saglik_myo@istanbul.edu.tr

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved