Yatay-Dikey Geçiş

YATAY GEÇİŞ

Yükseköğretim Kurumları Arasında

Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş

Esaslarına İlişkin Yönetmelik

       Madde 1       Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumundan diğerine geçişlerinde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. Maddesinin (e) Fıkrasına göre hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Madde 2       Yatay Geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında, yıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında ders yılı başında, yarıyıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce, geçiş için başvurulan fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır. (Maddenin, 19.3.1989 Tarih ve 20113 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişik şeklidir.)

       Madde 3       Geçişler, fakülteler ve yüksekokullarca, geçişin yapılacağı sınıfın giriş yılındaki yükseköğretim kurumuna giriş kontenjanı ile her sınıfta mevcut öğrenci sayısı arasındaki farkı aşmamak koşulu ile tespit edilen ve üniversitesince ilan edilen sayı ile bağlı olarak yapılır. Ancak, bu sayı eğitim-öğretim programını takip eden öğrenci mevcudu 50’ye kadar olanlarda 2, 50-100 arasında bulunanlarda 3, 100-150 arasında olanlarda 4, 150-200 arasında olanlarda 5 ve 200’den fazla olanlar için de 6’dan aşağı olamaz. (Maddenin, 23.9.1983 Tarih ve 18170 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişik şeklidir.)

       Madde 4       Öğrenci geçiş başvurusunu, geçmek istediği yüksek-öğretim kurumuna, ders yılı veya yarıyılın başlamasından 10 gün öncesine kadar yapmak zorundadır. (Fıkranın, 19.3.1989 Tarih ve 20113 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişik şeklidir.)

       Fakülte yönetim kurulları, her akademik yılda kendi kurumlarına yapılan geçiş başvurularını dikkate alarak, her sınıf için, eşdeğer çeşitli öğretim kurumlarında geçiş imkanı sağlamak üzere, öğrencilerin gelebileceği kurumların öğrenci kontenjanları esas alınarak kontenjan ayırır; geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları her eşdeğer yükseköğretim kurumu için ayrı ayrı olmak üzere, kendi aralarında başarı oranlarına göre sıralamaya tabi tutulur ve o kuruma ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Bir kuruma ayrılan kontenjan dolmadığı takdirde, puan yüksekliği esas alınarak, kalan kontenjan diğer kurumlara tahsis edilebilir.

       Madde 5       Yükseköğretim kurumlarının ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiş yapılamaz. Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin :

          a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,

          b) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğer olması gereklidir.

       Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları, eşdeğer eğitim-öğretim programının son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde, bulundukları eğitim-öğretim programının puanı, gidecekleri programın en düşük puanından daha yüksek olmak şartı ile nakledilebilirler (Maddenin 25.4.1990 Tarih ve 20502 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan değişik şeklidir).

       Madde 6       Yükseköğretim kurumlarının son sınıfına veya son iki yarıyılı başına yapılacak geçiş için öğrencinin :

          a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması.

          b) Son sınıfa veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 65 veya eşdeğeri olması,

          c) Son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notunun en az % 70 veya eşdeğeri olması gereklidir.

       Tıp Fakülteleri son sınıflarına (aile hekimliği sınıfına) geçiş yapılamaz, (Maddenin, 19.3.1989 Tarih ve 20113 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan değişik şeklidir.)

       Madde 7       Bir öğrencinin, bulunduğu yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki puanının, naklen gitmeyi arzuladığı kurumun taban puanından yüksek olması ve öğrenciyi alacak yükseköğretim kurumunun, bu Yönetmeliğin 3 üncü Maddesindeki belirlenen sayının dolmaması halinde, ilgili yönetim kurulları, bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı Maddelerindeki başarı sınırlarım % 50 ye kadar indirme kararı alabilir.

       Madde 8       Geçiş başvurularının, öğrenciyi alacak olan yüksek-öğretim kurumunun, bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen kontenjanı aşması halinde, 5 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının (b) bendi ve 6 ıncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinde belirtilen başarı yüzdesine göre öğrenci sıralaması yapılır. En başarılı öğrenciden başlanarak, geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir. Son sınıfa veya on iki yarıyılın başına geçişlerde, 6 ıncı Maddenin Birinci Fıkrasının (b) Bendindeki başarı oranının eşitliği halinde, (c) Bendindeki başarı yüksekliği tercih sebebi olur. (Fıkranın, 19.3.1989 Tarih ve 20113 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan değişik şeklidir.)

       Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevli bulunanların sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları öğrenci olan eş ve çocukları, atamanın yapıldığı yerde bulunan eşdeğer yükseköğretim programına bir yıl içinde müracaat ettikleri takdirde, Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ıncı Maddelerine uymak şartıyla, başarı durumlarına göre değerlendirilerek, 3 üncü Maddede belirlenen kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu öğrencilerin yatay geçişleri yapıldıktan sonra kalan boş kontenjan, bu Maddeden Birinci Fıkrası hükümlerine göre dol-durulur. (Fıkranın, 3.11,1992 Tarih ve 21394 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan değişik şeklidir.)

       Madde 9       Merkezi açık yükseköğretim ve dışardan (ekstern) yükseköğretimden, örgün yükseköğretime geçiş yapılamaz. (Madde-nin, 23.9.1983 Tarih ve 19170 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan değişik şeklidir.)

       Madde 10       Ayni üniversite içinde fakülte, yüksekokul ve bölümler arasındaki yatay geçişler, üniversite yönetim kurullarınca, bu esaslar çerçevesinde düzenlenir.

       Madde 11       Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından. Yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ıncı Maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olması şartları aranır. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için belirlenecek kontenjanlar, bu Yönetmeliğin 3 üncü Maddesine göre tespit edilen kontenjanların 1/3’ünü aşamaz, ilk yıl (iki yarıyıl) sonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından, ilk yıl sonunda geçiş yapılamaz. Ancak öğrencinin ana veya babasının; devlet hizmetinde görevli ise, görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi; işçi ise, kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yarıyıl okumuş ve yarıyıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş olması, yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. (Fıkranın, 7.3.1990 Tarih ve 20454 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan değişik şeklidir).

       Bu şartlar, nakil isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için de aynen uygulanır (Bu Fıkra, 7.11.1983 Tarih ve 18214 Sayılı Resmi Gazete’ de de yayımlanan yönetmelikle eklenmiştir). Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla tespit edilecek yabancı ülkelerden gelecek, o ülkenin uyrukluğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı, Birinci Fıkrada belirtilen sınırlamaya tabi değildir. (Bu Fıkra, 11.7.1992 Tarih ve 21281 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan yönetmelikle eklenmiştir.)

       Geçici madde 1

      Bu Yönetmeliğin 3 üncü Maddesinde düzen-lenen yatay geçiş için son başvuru tarihi 1982-1983 eğitim-öğretim yılı için, bütün öğretim kurumlarında 31 Ekim 1982 olarak belirlenmiştir.

       Madde 12

       Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Madde 13

       Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

                                                                                                                         

DİKEY GEÇİŞ

19.02.2002/24676

MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DEVAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

              Amaç

            Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan  başarılı öğrencilerin örgün öğretim ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ve yerleştirilmeleriyle ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

            Kapsam

            Madde 2- Bu Yönetmelik, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrencilerin, örgün öğretim ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmalarına ilişkin esasları kapsar.

            Dayanak

            Madde 3- Bu yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7’nci maddesinin (e) bendi ile 4702 sayılı Kanununla 45’nci maddesine eklenen (e) bendi gereği hazırlanmıştır.

            Madde 4- (Değişik:16/12/2007-26732/2.md.) Yürürlükten kaldırılmıştır.

            Kontenjan

            Madde 5- Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları amacı ile lisans programlarında kontenjan ayrılır. Bu kontenjanlar, sınavsız olarak meslek yüksekokulları programlarına devam ederek mezun olan öğrencilerin yüzde onundan az olmaz. Meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunlarından örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak üzere başvurma şartlarını taşıyanlar için hangi lisans programlarının açılacağı, açılacak lisans programlarına meslek yüksekokulları ve açıköğretimin hangi programını bitirenlerin başvurabileceği, bu programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleştirmede kullanılacak puan türleri, dikey geçiş yapılacak üniversitelerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenir ve ilan edilir.

             Sınav Kılavuzu ve Başvuru İşlemleri

          Madde 6- (Değişik:20/5/2006-26173/2.md.) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl, meslek yüksekokulu ve açıköğretim önlisans mezunları ile o yıl son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirenlerin hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren bir kılavuz hazırlar. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açıköğretim önlisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer alır. Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. Meslek yüksekokulu müdürlükleri ile açıköğretim önlisans programlarının bağlı olduğu birimler başvurma belgelerinin bu Yönetmelikte yer alan koşullara uygunluğunu kontrol ederek onaylanmasından, başvuru evrakının başvuru süresi sonunda ÖSYM’ye ulaştırılmasından ve son sınıflarda okuyan öğrencilerin mezuniyet işlemlerini Temmuz ayının son haftasına kadar tamamlayarak mezun olsun veya olmasın, başvursun veya başvurmasın tüm adayların akademik not ortalamalarını ÖSYM’den elektronik ortamda gönderilen listelere işleyerek bu listelerin 1 Ağustos tarihine kadar ÖSYM’ye gönderilmesinden sorumludurlar.”

             Sınav ve Değerlendirme

            Madde 7- Bu Yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Yerleştirmede,  adayların yetenek sınavında elde ettikleri puanlar ile yetenek sınavı sonuçlarına göre kılavuzda belirtilen kurallar uyarınca ağırlıklandırılmış meslek yüksekokulu veya açıköğretim önlisans programlarında alınan akademik not ortalamaları göz önünde tutulur. Akademik not ortalamalarından elde edilecek Ağırlıklı Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda  yer alır.

            Yerleştirme

            Madde 8- ÖSYM, başvurma koşullarını taşıyan adayları, tercihlerini, yerleştirme puanlarını ve lisans programlarının  kontenjan ve koşullarını gözönünde tutarak lisans programlarına yerleştirir. Her ne sebeple olursa olsun boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılmaz.

            Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı

            Madde 9- (Değişik:16/12/2007-26732/1.md.) Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversitelerince Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır. Bu programda öğrenciye birinci ve ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarıyıldır. Ancak öğrencilerin okudukları derslerin özellikleri, yıllık ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık programındaki durumları dikkate alınarak Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi istisnai olarak bir yarıyıl daha uzatılabilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır. Programda aldığı derslerden en fazla iki dersten başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla, üçüncü sınıfa kaydedilirler; iki dersten fazla dersten başarısız olanların ise üniversite ile  ilişiği  kesilir.  Lisans  Öğrenimine  Hazırlık Programı  uygulanan açıköğretim  lisans programlarında başarısız olanların üniversite ile ilişiği kesilmez. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Gerek yabancı dil hazırlık eğitimi ve gerekse Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresinde öğrenciler tüm öğrencilik haklarından aynen yararlanırlar. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısız olarak ilişiği kesilen öğrenciler, Türkçe eğitim yapan aynı adlı yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilirler.           

            Açıköğretime Giriş

            Madde 10- (Değişik:20/5/2006-26173/4.md.) Meslek yüksekokulu mezunları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uygulanmaz. Bu adaylar, kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler. Farklı alanlardan mezun olanlara Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır. Belirli bir süreyle kısıtlı olmayan Lisans Öğrenimine Hazırlık Programında, öğrenciler ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olup, askerlik tecil işlemleri hariç tüm öğrencilik haklarından yararlanırlar. Hangi meslek yüksekokulu mezunlarının açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde edecekleri, hangi mezunlara lisans öğrenimine hazırlık programı uygulanacağı Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda belirtilir. Açıköğretim lisans programlarına başvuru ve kayıt koşulları programı yürüten ilgili üniversite tarafından belirlenerek adaylara duyurulur.

             Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

            Madde 11-Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 Ekim 1999 tarihli 23847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik’ yürürlükten kaldırılmıştır.

            Geçici Madde ‘(Değişik:8/1/2006-26047/4.md.)
            Geçici Madde 1 Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısız olarak kaydı silinen öğrenciler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurmaları halinde, söz konusu maddede öngörülen Türkçe eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yerleştirme hakkından yararlanabilirler.

            Yürürlük

            Madde 12- Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

            Yürütme
           
            Madde 13- Bu yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved